سفارش تبلیغ
صبا ویژن
در خوارى دنیا نزد خدا بس که جز در دنیا نافرمانى او نکنند و جز با وانهادن دنیا به پاداشى که نزد خداست نرسند . [نهج البلاغه]

باسپاس ازمحبت ودعوت مدیرمحترم وبلاگ مطلع الفجربرای همکاری،امیدوارم مجموعه ی عزیزان درهمه ی وبلاگها درانجام رسالت خطیری که برعهده دارندموفق ومؤیّدباشندانشاالله.بعنوان اوّلین مطلب،درباب«اعتدال»چندجمله یی راعرض میکنم.

اعتدال یعنی اهمیت قایل شدن برای نظردیگران ،یعنی تحمّل سلیقه های مختلف،یعنی شنیدن وآنگاه؛انتخاب کردن.تاریخ گواهی میدهدهرگاه گروهی خودرا«حقّ مطلق»دانسته اند،دردام «افراط گرایی» گرفتارآمده اند.ازمسیر«اعتدال» میتوان به«عدل» رسیدو«عدل»یعنی؛هرچیزوهرکس در«جایگاه خود».ابوذروسلمان؛هردوبه صفات صدق،حکمت وتقوی شناخته شده بودندولی پیامبرهرگزمسؤولیتی چون فرماندهی لشگر یاامیری یک ولایت رابه آنان نداد.درسوی دیگر؛خالدبن ولید ازنظراوصاف وکمالات بمراتب ازآن دو کم بهره تربودولی همیشه فرماندهی بخشی ازسپاه اسلام باوی بودزیرا؛چالاک ومنضبط وشجاع واهل ریسک بود.

دروبلاگ ایران سربلنددرمطلبی باعنوان«آموزش وپرورش درعصرگفت وگو»اشاره یی گذرا به«تساهل»کرده ام.درآینده یی نزدیک درآن وبلاگ ویادراینجا ویادروبلاگ آدمک ها،مطلب مستقلی درباب«تساهل یا رواداری»تقدیم خواهم کرد.یاعلی.....سید شهاب عالمیان ::: چهارشنبه 86/5/10::: ساعت 11:38 صبح نظرات دیگران: نظر