سفارش تبلیغ
صبا ویژن
آن که از دنیا اندوهناک است ، از قضاى خدا خشمناک است . و آن که از مصیبتى که بدو رسیده گله آرد ، از پروردگار خود شکوه دارد و آن که نزد توانگر رفت و به خاطر مالدارى وى از خود خوارى نشان داد دو ثلث دینش را به باد داد ، و آن که قرآن خواند و مرد و راه به دوزخ برد از کسانى بود که آیات خدا را به فسوس گرفت و افسانه شمرد ، و آن که دلش به دوستى دنیا شیفته است دل وى به سه چیز آن چسبیده است : اندوهى که از او دست بر ندارد ، و حرصى که او را وانگذارد ، و آرزویى که آن را به چنگ نیارد . [نهج البلاغه]

پرسش:
آیا در کتاب مقدس یهود سخن از انتظار فرج به میان آمده است؟
پاسخ:
شور والتهاب انتظار موعود آخرالزمان در تاریخ پرفراز ونشیب یهودیت موج می‏زند. در عهد قدیم از کتاب مقدس، سفر مزامیر داوود، مزمور 37 می‏خوانیم: "به جهت وجود اشرار وظالمین مأیوس مشو؛ زیرا نسل ظالمین از روی زمین برچیده خواهد شد ومنتظرین عدل الهی وارثان زمین خواهند شد. وکسانی که مورد لعن الهی واقع گردند بینشان تفرقه خواهد افتاد. وانسان‏های صالح کسانی هستند که وارثان زمین شده وتا پایان تاریخ در روی زمین زندگی خواهند کرد".
                                                                                            {پاورقی   . کتاب مقدس، سفر مزامیر داوود. پاورقی}تب وتاب انتظار دخالت اعجازآمیز خداوند در دوران سیطره والیان رومی بر فلسطین به اوج خود رسید، وبه همین علّت هنگامی که یحیای تعمید دهنده ندا داد:
 "توبه کنید، زیرا ملکوت آسمان نزدیک است."                                                            {پاورقی   . متّی، 2/3. پاورقی}توده‏های مردم پیام او را با جان ودل  شنیدند، کلمات هیجان‏آور او دل‏های شنوندگان را تکان می‏داد والهام‏بخش گروه‏های ستمدیده وبینوایی بود که همواره آتش شوق انتظار برای قیام "مسح شده خدا" در قلوبشان زبانه می‏کشید.

 حزب اللهی مدرنیته ::: دوشنبه 86/6/26::: ساعت 6:18 عصر نظرات دیگران: نظر